Chris standing up holding his daughter Elva
ท่องเที่ยววิถีชุมชน ตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ดูเพิ่มเติม
Chris standing up holding his daughter Elva
เยาวชนรักษ์ถิ่น สืบสานกระยาสารท ท่าคา ดูเพิ่มเติม
Chris standing up holding his daughter Elva
เลี้ยงไก่ไข่เพื่อน้อง ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) ดูเพิ่มเติม

โครงการเด่นไฟ-ฟ้า

สถานะโครงการ :
0 of 0
สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด มูลนิธิทีเอ็มบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า
(โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ
หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่างๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิ
สามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิ
สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้
มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิ
ตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล
และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย
และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล
และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)

มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม
อย่างยั่งยืนต่อไป