เลี้ยงไก่ไข่เพื่อน้อง ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

เลี้ยงไก่ไข่เพื่อน้อง ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

เลี้ยงไก่ไข่เพื่อน้อง ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

เลี้ยงไก่ไข่เพื่อน้อง ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

เลี้ยงไก่ไข่เพื่อน้อง ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

เลี้ยงไก่ไข่เพื่อน้อง ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
ทีมนครปฐม (ASN SE BB)
2 มิ.ย. 62

เลี้ยงไก่ไข่เพื่อน้อง ร.ร.วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)

โรงเรียนวัดสามง่าม จ.นครปฐม น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการ “เปลี่ยน” ของชุมชน
นักเรียนประสบปัญหาภาวะโภชนาการทางโรงเรียนจึงต้องการให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่โดยเฉพาะโปรตีน โรงเรียนจึงต้องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ และการทำฮอร์โมนไข่ไก่ ให้นักเรียน ชุมชนได้เรียนรู้

ผลงานการ “เปลี่ยน” ที่มอบให้ชุมชน

ทีมอาสาสมัครทีเอ็มบี ได้ต่อยอดความต้องการของโรงเรียนที่จะปรับปรุงโรงเลี้ยงไก่ที่จะเป็นแหล่งโปรตีนให้นักเรียนแลัว ยังพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียง รวมถึงความรู้ในการผลิดฮอร์โมนไข่ไก่เพื่อการเกษตรให้แก่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนอีกด้วย

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด มูลนิธิทีเอ็มบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า
(โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ
หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่างๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิ
สามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิ
สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้
มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิ
ตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล
และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย
และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล
และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)

มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม
อย่างยั่งยืนต่อไป