เกี่ยวกับไฟ-ฟ้า
ดูเพิ่มเติม
โครงการแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน จากมูลนิธิทีเอ็มบี
ไฟ
พลังที่มีอยู่
ในตัวเด็กและ
ชาวชุมชนทุกคน
ฟ้า
พลังแห่งการ
ให้”จากอาสาสมัคร
ทีเอ็มบี | ธนชาต
ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากทีเอ็มบี | ธนชาต ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน
เพื่อเสริมสร้างสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change
ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
มูลนิธิทีเอ็มบี ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า
โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน
เกี่ยวกับมูลนิธิ
ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากทีเอ็มบี | ธนชาต
ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชนผ่านโครงการต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
เกี่ยวกับไฟ-ฟ้า
โครงการเด่นไฟ-ฟ้า
ดูเพิ่มเติม
จำนวนอาสาสมัคร
(ปี 2563)
2,360

เรามีโครงการที่เป็นประโยชน์
รอคุณมาร่วมจุดประกายด้วยกัน

จำนวนโครงการ
ตั้งแต่ปี 2557
203

โครงการไฟ-ฟ้า
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
ผ่านพลังของการ “ให้”

โครงการเยาวชน
โครงการชุมชน
โครงการอื่น ๆ
ข่าวเด่นไฟ-ฟ้า
ดูเพิ่มเติม
FOLLOW ME
tmb_thanachart

มาร่วมสนับสนุนการ “เปลี่ยน” เพื่อสังคมที่น่าอยู่ขึ้นไปกับเรา รู้จักกันให้มากขึ้น

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด มูลนิธิทีเอ็มบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า
(โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ
หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่างๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิ
สามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิ
สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้
มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิ
ตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล
และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย
และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล
และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)

มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม
อย่างยั่งยืนต่อไป