เกี่ยวกับไฟ-ฟ้า

โครงการแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน จากมูลนิธิทีเอ็มบี
ไฟ
พลังที่มีอยู่
ในตัวเด็กและ
ชาวชุมชนทุกคน
ฟ้า
พลังแห่งการ
ให้”จากอาสาสมัคร
ทีเอ็มบี | ธนชาต
ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากทีเอ็มบี | ธนชาต ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน
เพื่อเสริมสร้างสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change
ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ไฟ-ฟ้า จุดประกายอย่างไร?

มาดูว่าโครงการไฟ-ฟ้า สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ผ่านพลังของการ “ให้” อย่างไรบ้าง

ไฟ-ฟ้า จุดประกายเยาวชน

ไฟ-ฟ้า จุดประกายชุมชน

โครงการเพื่อสังคมอื่นๆ

ไฟ-ฟ้า จุดประกายเยาวชน
ศูนย์ไฟ-ฟ้า (FAI-FAH CENTERS)

แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนในชุมชนอายุ 12-17 ปี ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะ
และทักษะการใช้ชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อจุดประกายให้เยาวชนเกิดมุมมองใหม่ในชีวิตของตนเอง
พร้อมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากไฟ-ฟ้า ไปพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันมีศูนย์ไฟ-ฟ้า 5 แห่ง ได้แก่

ศูนย์ไฟ-ฟ้า สอนอะไรบ้าง?

มุ่งปลูกฝังทักษะทางศิลปะ (Art skills) และทักษะการใช้ชีวิต (Life skills) ผ่านวิชาต่างๆ ดังนี้

ศิลปะ

วาดเส้น / สีน้ำ / ศิลปะไทย
และคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

กีฬา

เทควันโด และมวยไทย

การแสดงและดนตรี

เต้น / ร้องเพลง / ขับร้อง
กีตาร์ และการแสดงร่วมสมัย

ภาษา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ครัว ขนม
และเบเกอรี่

การออกแบบสิ่งทอ

การออกแบบอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน

FAI-FAH BRIDGE

กิจกรรมโรงเรียนสัญจร เชื่อมโยงและขยายความรู้จากศูนย์ไฟ-ฟ้า ไปสู่นักเรียนในชุมชน
เพื่อให้กิจกรรมการ “ให้คืน” สู่สังคมนั้น ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ศูนย์ไฟ-ฟ้า 5 แห่ง
กิจกรรมนี้เกิดจากการรวมตัวกันของทีมไฟ-ฟ้า และอาสาสมัคร ทีเอ็มบี | ธนชาต
ซึ่งเข้าไปพบปะและให้ความรู้กับนักเรียนในชุมชน จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
ผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้อมปลูกฝังเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

ไฟ-ฟ้า จุดประกายชุมชน

ต่อยอดแนวคิดของไฟ-ฟ้า ที่จะ “ให้คืน” สู่สังคม
อย่างไม่สิ้นสุด ด้วยการส่งต่อพลังแห่งการ “ให้”
ไปยังพนักงานทีเอ็มบี | ธนชาตทั่วประเทศ เป็นผู้ริเริ่ม
จุดประกาย ให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ผ่านกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความอย่างยั่งยืน
หลากหลายโครงการทั่วประเทศ รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้เยาวชน ไฟ-ฟ้า ได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับ
จากการเรียนที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า มาสรรสร้างกิจกรรมดีๆ
เพื่อตอบแทน ชุมชนและสังคมรอบข้างให้เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด มูลนิธิทีเอ็มบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า
(โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ
หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่างๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิ
สามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิ
สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้
มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิ
ตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล
และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย
และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล
และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)

มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม
อย่างยั่งยืนต่อไป